Desfase en dirección única. Notas sobre los orígenes del video arte en Uruguay y Eslovenia. Ars & Humanitas, L. 11, Št. 2 (2017): Latinska Amerika: Družbenozgodovinski, literarni in jezikovni vidiki. Ljubljana, 2017.

Desfase en dirección única. Notas sobre los orígenes del video arte en Uruguay y Eslovenia (PDF)

Este ensayo trata algunos problemas de los estudios comparativos entre países de Europa del Este y América del Sur a través de una introducción al estudio de los orígenes del videoarte en Uruguay y Eslovenia. Se analizan algunas problemáticas asociadas a la cuestión del origen del videoarte en general y se postula un modelo tipológico de clasificación de obras pioneras con el fin de adquirir algunas herramientas útiles para comparar los muy disímiles panoramas de Uruguay y Eslovenia en lo que respecta a la investigación y archivación de videoarte histórico, y señalar las principales diferencias entre los contextos de aparición y las características centrales de la producción inicial en el medio en ambos países. El desfase entre ellos, que cuestiona la costumbre de referirse a ambos como márgenes similares de los centros artísticos hegemónicos, es ejemplificado a través del estudio de las piezas consideradas inaugurales del videoarte producido en Eslovenia (Belo mleko belih prsi, Srečo y Nuša Dragan, 1969) y Uruguay (Voy por el camino, Grupo Teatro Danza de Montevideo, 1982). Este desfase señala hacia la dificultad de establecer comparaciones operativas entre los regímenes políticos en los que surgen estas prácticas, dificultad que, de todos modos, opera como estímulo para producir a partir del intento reflexiones útiles para entender fenómenos contemporáneos y malestares más generales de la cultura y el arte, tanto en Uruguay como en Eslovenia.

Enosmerno neskladje. Zaznamki o izvoru videoumetnosti v Urugvaju in Sloveniji

Pričujoči prispevek obravnava nekatere težavne vidike primerjalnih študij med vzhodnoevropskimi in južnoameriškimi državami skozi uvod v proučevanje izvora videoumetnosti v Urugvaju in Sloveniji. Avtor analizira nekatere problematike, povezane z vprašanjem izvora videoumetnosti na splošno, in predlaga tipološki model razvrščanja pionirskih del, da bi našel sredstva, ki bi omogočila primerjavo zelo različnih panoram Urugvaja in Slovenije na področju raziskovanja in arhiviranja zgodovinske videoumetnosti, ter nakazal glavne razlike med kontekstoma pojavitve in osrednje značilnosti začetne produkcije na tem področju v obeh državah. Neskladje med državama, ki pod vprašaj postavlja pojmovanje obeh kot podobnih si obrobnih območij hegemoničnih umetniških središč, je ponazorjeno skozi študijo del, ki veljajo za prva na področju videoumetnosti v Sloveniji (Belo mleko belih prsi, Srečo in Nuša Dragan, 1969) in Urugvaju (Voy por el camino, Grupo Teatro Danza de Montevideo, 1982). To neskladje kaže, kako težavna je lahko vzpostavitev plodovitih primerjav med političnimi režimi, v katerih se takšne prakse rodijo. Kljub vsemu pa prav ta težavnost na podlagi podobnih poskusov primerjav spodbuja premišljevanja, ki vodijo k razumevanju sodobnih fenomenov ter najbolj razširjenih tegob v kulturi in umetnosti tako v Urugvaju kot v Sloveniji.

One-direction offset. Notes on the origins of videoart in Uruguay and Slovenia

This article deals with some problems that we face when comparing recent art histories from Eastern Europe and South America. The study case is the origins of video art in Uruguay and Slovenia. The first section poses the question of the origins of video art in general as one of the many issues that make very difficult to produce narratives on the medium’s history, an aspect which has great political and aesthetic consequences. We postulate a typological model of classification of pioneering works of video art in order to acquire some useful tools to compare the very dissimilar panoramas of Uruguay and Slovenia regarding video art historiography and archiving. The gap between the pioneering production in video art (understood as using magnetic tape) in Uruguay and Slovenia calls into question the common place of referring to both countries as similar margins of the hegemonic artistic centres. We analyse the works considered inaugural of the video art production in Slovenia (Belo mleko belih prsi, Srečo and Nuša Dragan, 1969 ) and Uruguay (I’m on the way, Grupo Teatro Danza de Montevideo, 1982) in order to evidence the difficulty of establishing operative comparisons between the political and social contexts in which these practices emerge, a difficulty that nevertheless acts as a stimulus to produce new approaches to contemporary cultural and artistic phenomena, both in Uruguay and in Slovenia.

See a fragmentary English translation

See also the exhibition project SLOW MOTION SCREAM (SCCA, Ljubljana, 2017)